people Banner
Sl.No. Name of the candidate
1 Jayalekshmi .M
2 Lakshmi .R
3 Deby Treasa .K .M
4 Prabha .K
5 Parvathy .M
6 Nayana .D .A
7 Shafna .K .P
8 Nayana George
9 Rohit .P .K
10 Jinsi .C .P
11 Neethu Santharam
12 Lekshmi Priya .N
M.Phil (Physics) 2018-2019 Batch
Sl.No. Name of the candidate
1 Sreelekshmi Krishnadas
2 Sneha Babu
3 Arathi K. P.
4 Thejus Varghese
5 Midhun P. R.
6 Swetha P. M.
7 Supriya K.
8 Dhanya P Jacob
9 Ajmi Nazar
10 Ajmi Nazar
11 Shibinlal M.
12 Sreena S.
M.Phil (Physics) 2019-2020 Batch