people Banner
Sl.No. Name of the candidate
1 Jayalekshmi .M
2 Lakshmi .R
3 Deby Treasa .K .M
4 Prabha .K
5 Parvathy .M
6 Nayana .D .A
7 Shafna .K .P
8 Nayana George
9 Rohit .P .K
10 Jinsi .C .P
11 Neethu Santharam
12 Lekshmi Priya .N
M.Phil (Physics) 2018-2019 Batch
Sl.No. Name of the candidate
1 Jain Jacob P.T.
2 Dhanush Babu S.
3 Sarina P.
4 Athul R.T.
5 Shan Abraham Sam
6 Nandhida Krishnan P.
7 Shilpa Padmanabhan
8 Ankitha N.
M.Phil (Physics) 2017-2018 Batch